Regulamin i polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług w serwisie PGNK.pl

 

kupię nieruchomości komercyjne na sprzedaż

I. Definicje.

 

1. Usługodawca – firma GRM MEDIA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki RP, z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 39/11, 10-089 Olsztyn, numer NIP 739-126-44-09 e-mail: kontakt..pokaż e-mail

2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin

3. Serwis – serwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym http://pgnk.pl/

4. Usługobiorca – Użytkownik, Zalogowany Użytkownik oraz Przedsiębiorca

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą która nie ma Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania Ofert. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania Ofert, ma jedynie możliwość skorzystania z odpłatnej usługi o nazwie „Zleć znalezienie nieruchomości”.

6. Zalogowany Użytkownik – osoba fizyczna (Konsument oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna (w tym spółdzielnia mieszkaniowa) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto podstawowe w Serwisie. Zalogowany Użytkownik ma możliwość zarówno przeglądania, jak i publikowania Ofert. Usługa publikowania Ofert jest odpłatna.

7. Przedsiębiorca – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w formie agencji nieruchomości lub firmy deweloperskiej, która założyła Konto dla agencji nieruchomości i deweloperów w Serwisie. Przedsiębiorca ma możliwość przeglądania, jak i odpłatnego publikowania Ofert

8. Konsument - osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.

9. Oferta – czasowo udostępnione Zalogowanemu Użytkownikowi/Przedsiębiorcy miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży i/lub wynajmu nieruchomości. Oferta może być opublikowana w postaci Oferty Podstawowej lub Pakietu Ofert

10. Konto podstawowe – założone przez Zalogowanego Użytkownika konto w Serwisie

11. Konto dla agencji nieruchomości i deweloperów – konto w Serwisie założone i przeznaczone wyłącznie dla Przedsiębiorców

12. Cennik usług – wykaz opłat ustalany przez Usługodawcę za umieszczanie Ofert uiszczanych przez Zalogowanych Użytkowników oraz Przedsiębiorców, wynikających z umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Zalogowanym Użytkownikiem/Przedsiębiorcą, będący załącznikiem do Regulaminu i stanowiący jego integralną część (dostępny pod adresem: http://pgnk.pl/strona1 )

13. Cennik reklam – wykaz opłat ustalany przez Usługodawcę za umieszczanie banerów reklamowych uiszczanych przez Użytkowników, Zalogowanych Użytkowników oraz Przedsiębiorców, wynikających z umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Zalogowanym Użytkownikiem/Przedsiębiorcą, będący załącznikiem do Regulaminu i stanowiący jego integralną część (dostępny pod adresem: http://pgnk.pl/strona1 )

14. Pliki cookies – niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer Usługodawcy i zapisywana na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca.

Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub mogą być one odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu,

15. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, zasady korzystania z tych usług, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.

2. Kontakt z Usługodawcą dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt..pokaż e-mail

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem.

4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

5. Usługobiorca każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem i jest zobowiązany są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

6. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

7. Usługodawca nie świadczy żadnych usług z zakresu pośrednictwa nieruchomościami a jedynie umożliwia umieszczanie w Serwisie ofert Usługobiorców.

 

 

 

III. Ogólne zasady świadczenia Usług na rzecz Przedsiębiorców i Zalogowanych Użytkowników.

 

1. W Ofertach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest dopuszczalne zamieszczanie innych zdjęć niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Oferty, treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością, linków do innych stron internetowych oraz innych treści, których celem byłaby promocja zamieszczającego Ofertę lub podmiotu trzeciego.

2. Oferta sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zawierająca zdjęcie może być promowana w Serwisie. Prezentowanie Oferty na stronie głównej jest możliwe jedynie w przypadku Ofert ze zdjęciem nieruchomości.

3. Publikując Ofertę sprzedaży lub wynajmu nieruchomości Przedsiębiorca/Zalogowany Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości bądź jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością.

4. Usługodawca oferuje opcje promowania i podbijania Ofert. Promowanie Ofert poprzez wyróżnienie kolorem Usługobiorca może uruchomić automatycznie. W przypadku chęci skorzystania z innych usług reklamy czy promocji (reklama banerowa, „oferta wyróżniona” „godne uwagi”, „promowane nieruchomości”, „oferta miesiąca”, itp.), powinien skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Za usługi reklamy i promowania Usługodawca pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług oraz Cennikiem reklam.

5. Serwis w ramach organizowanych akcji promocyjnych może oferować inne usługi lub usługi w innej cenie niż wskazane w Cenniku usług i Cenniku reklam, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

6. W okresie publikacji Oferty Przedsiębiorca/Zalogowany Użytkownik może modyfikować treść Ofert, usunąć Ofertę lub uruchomić wyróżnienie Oferty kolorem w wynikach wyszukiwania. W tym celu powinien zalogować się na swoje Konto i dokonać ww. zmian. Przedłużenia czasu publikacji Oferty w Serwisie Zalogowany użytkownik może dokonać samodzielne w okresie publikacji Oferty według powyższych informacji. Przedsiębiorca może dokonać zamówienia abonamentu na kolejny okres po uprzednim kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną z Usługodawcą.

7. Publikacja Oferty w Serwisie następuje nie później niż 48 godzin (w dni robocze) od otrzymania zapłaty za Usługę.

8. Zarówno przedłużenie czasu publikacji Oferty, jak i uruchomienie opcji promowania wymaga dokonania płatności (przelewem lub poprzez PayU) i następuje nie później niż ciągu 48 godzin (w dni robocze) od otrzymania płatności przez Usługodawcę

9. Po zakończeniu publikacji Oferta przestaje być prezentowana.

 

 

 

IV. Zasady świadczenia Usług dla Przedsiębiorców w ramach Konta dla agencji nieruchomości i deweloperów.

 

IV. a. Zakładanie Konta dla agencji nieruchomości i deweloperów.

 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie agencji nieruchomości lub firmy deweloperskiej ma możliwość publikowania Ofert jedynie po założeniu Konta w Serwisie oraz zawarciu umowy o publikację Ofert

2. W celu założenia Konta w Serwisie, Przedsiębiorca wypełnia formularz rejestracji firmy dostępny na stronie pod adresem: http://pgnk.pl/oferty_dla_agencji_i_biur_nieruchomosci lub http://pgnk.pl/oferty_dla_deweloperow. Po dokonaniu zamówienia Usługodawca zakłada konto Przedsiębiorcy, który od tego momentu może logować się do serwisu w celu dodawania Ofert. Na formularzu rejestracji firmy Przedsiębiorca dokonuje potwierdzenia danych kontaktowych, zgody na potwierdzenie zawarcia umowy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail oraz akceptacji Regulaminu.

3. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Przedsiębiorca oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

4. W celu publikacji Ofert w Serwisie po raz pierwszy, Przedsiębiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: kontakt..pokaż e-mail Po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy bądź ustaleniach dokonanych za pomocą poczty elektronicznej, Usługodawca prześle wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówionej usługi (Zamówienie), które będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy o publikację Ofert w Serwisie. Po dokonaniu płatności (wpływie należności na konto Usługodawcy) dodane przez Przedsiębiorcę Oferty zostaną opublikowane w Serwisie.

 

IV. b. Publikacja Ofert w Serwisie przez Przedsiębiorców w ramach Konta dla agencji nieruchomości i deweloperów

 

1. Przedsiębiorca mający założone w Serwisie Konto dla agencji nieruchomości i deweloperów publikuje Oferty w Serwisie na mocy odrębnych umów zawartych z Usługodawcą. Do każdej z tych umów stosuje się postanowienia Regulaminu.

2. Przedsiębiorca chcąc zawrzeć umowę o publikację Oferty na kolejny okres i tym samym przedłużyć okres prezentacji Ofert, Przedsiębiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: kontakt..pokaż e-mail Po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy bądź ustaleniach dokonanych za pomocą poczty elektronicznej, Usługodawca prześle wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówionej usługi (Zamówienie), które będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy o przedłużenie okresu (bądź wznowieniu) publikacji Ofert w Serwisie. Po dokonaniu płatności (wpływie należności na konto Usługodawcy) dodane przez Przedsiębiorcę Oferty zostaną opublikowane w Serwisie.

3. Umowa o publikację Oferty w Serwisie wchodzi w życie z dniem dokonania zapłaty za Usługę.

4. W przypadku gdy Przedsiębiorca nie przedłuży okresu publikacji Ofert do dnia wygaśnięcia Umowy o publikację, Oferta stają się nieaktywna. Oferty zostaną ponownie publikowane w Serwisie po dokonaniu płatności za Usługę.

5. Przedsiębiorca zamieszcza Oferty ręcznie lub za pomocą automatycznego eksportu Ofert (o ile ich oprogramowanie współpracuje z oprogramowaniem Serwisu ). Przedsiębiorcy zobowiązani są do:

 

- zamieszczania jedynie Ofert aktualnych oraz aktualizowania Ofert poprzez niezwłoczne usuwanie z Serwisu Ofert nieruchomości już sprzedanych lub wynajętych

- w przypadku eksportu Ofert , poza ich aktualizacją, do wykorzystywania tzw. eksportu różnicowego (eksportu tylko tych Ofert, których treść uległa zmianie)

 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca wysyła Oferty przy użyciu tzw. eksportu całościowego (zawierającego Oferty o niezmienionej treści), Serwis ma prawo odmówić przyjmowania wszelkich Ofert pochodzących z eksportu, o czym niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę.

 

IV. c. Opłaty za Publikację Ofert w Serwisie przez Przedsiębiorców

 

1. Z tytułu zamieszczania Ofert w Serwisie, Usługodawca pobiera od Przedsiębiorcy opłaty. Wysokość opłat określa Cennik usług. Ceny oferowanych usług uzależnione są od rodzaju Oferty, czasu emisji i mogą być ustalane indywidualnie. Ceny płatne są z góry za cały okres trwania umowy o publikację Oferty w Serwisie.

2. Do kwot wynagrodzenia Usługodawca dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług.

3. Z tytułu usług świadczonych w Serwisie Usługodawca wystawia faktury VAT. W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu na wystawianie faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane są wyłącznie w takiej formie. Faktury przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mail Przedsiębiorcy.

4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy.

 

 

 

V. Publikacja Ofert oraz opłaty w Serwisie przez Zalogowanych Użytkowników w ramach Konta podstawowego

 

1. W celu utworzenia Konta podstawowego Użytkownik powinien zarejestrować się na stronie Serwisu podczas procesu dodawania oferty.

2. W celu publikacji Oferty w Serwisie Zalogowany Użytkownik wypełnia pola w formularzu dostępnym na stronie Serwisu (link do formularza) oraz wnosi opłatę przelewem lub poprzez system PayU.

3. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Zalogowany Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

4. Dokonanie przez Konsumenta płatności za publikację Oferty przed upływem terminu do odstąpienia od umowy stanowi żądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku, w razie odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

5. Umowa zlecenia publikacji Oferty w Serwisie zostaje zawarta z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona e-mailem przesyłanym na adres wpisany przez Zalogowanego Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

6. Potwierdzenie płatności następuje niezwłocznie po otrzymaniu ww. płatności przez Usługodawcę. Ze względów technicznych czas oczekiwania na potwierdzenie płatności przelewem tradycyjnym może trwać do 48 godzin (w dni robocze).

7. Z tytułu zamieszczania Ofert w Serwisie, Usługodawca pobiera od Zalogowanego użytkownika opłaty. Wysokość opłat określa Cennik usług. Ceny oferowanych usług uzależnione są od rodzaju Oferty, czasu emisji i mogą być ustalane indywidualnie. Ceny płatne są z góry za cały okres trwania umowy o publikację Oferty w Serwisie.

8. Do kwot wynagrodzenia Usługodawca dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług

9. Z tytułu usług świadczonych w Serwisie Usługodawca wystawia faktury VAT (nie dotyczy Konsumenta). W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu na wystawianie faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane są wyłącznie w takiej formie. Faktury przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mail Zalogowanego użytkownika.

10. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy.

 

 

 

VI. Usługi dodatkowe.

 

1. Serwis oferuje usługę dodatkową „Zleć znalezienie nieruchomości” polegającą na na poszukiwaniu określonych nieruchomości komercyjnych w Polsce. Usługa ta obejmuje (poza przeszukiwaniem ofert zamieszczonych w Serwisie) aktywne przeszukiwanie polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, jest skierowana także do Użytkowników mających miejsce zamieszkania poza granicami Polski.

3. Skorzystanie z usługi „Zleć znalezienie nieruchomości” nie wymaga założenia Konta w Serwisie. W celu złożenia zlecenia Użytkownik wypełnia pola w formularzu dostępnym na stronie Serwisu (link do formularza) oraz wnosi opłatę poprzez system PayPal.

4. Umowa na wykonanie usługi „Zleć znalezienie nieruchomości” zostaje zawarta z dniem dokonania w/w płatności i jest potwierdzona e-mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

5. Potwierdzenie płatności następuje niezwłocznie po otrzymaniu ww. płatności przez Usługodawcę. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca wystawia fakturę VAT za usługę (nie dotyczy Konsumenta). W przypadku braku wyraźnego sprzeciwu na wystawianie faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane są wyłącznie w takiej formie. Faktury przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany podczas zamówienia zlecenia adres mail Użytkownika.

6. Uzyskiwane informacje Usługodawca przesyła Użytkownikom w miarę ich otrzymywania od agencji obrotu nieruchomościami. Po okresie maksymalnie 7 dni od zlecenia Użytkownik otrzymuje zestawienie zbiorcze ofert odpowiadających w możliwie największym stopniu kryteriom wskazanym w złożonym zleceniu. W przypadku wyboru takiej opcji w formularzu - niezależnie od przesłanego przez Usługodawcę raportu - agencje posiadające w swojej ofercie poszukiwaną przez Użytkownika nieruchomość kontaktują się z nim samodzielnie.

7. Usługodawca dochowa należytej staranności, lecz nie gwarantuje znalezienia Użytkownikowi nieruchomości ściśle odpowiadającej wskazanym przez niego kryteriom, gwarantuje jedynie znalezienie ofert dotyczących typu poszukiwanej nieruchomości.

 

 

 

VII. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (rejestracji i korzystania) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

 

- Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).

- Przeglądarka obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą.

- Posiadanie indywidualnego, czynnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie Usługobiorcy.

3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b. wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

 

5. W Ofertach Zalogowanemu Użytkownikowi/Przedsiębiorcy nie wolno publikować treści:

 

a. niezgodnych z prawem, bądź promujących lub oferujących instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem,

b. naruszających dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu,

c. naruszających chronione prawem majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich,

d. noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi Serwisu, nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd

 

6. W przypadku powzięcia przez Usługobiorcę lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa, Usługobiorca lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt..pokaż e-mail

7. W treści zgłoszenia, o którym mowa powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać treści, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Zalogowanych Użytkowników/Przedsiębiorców Ofert. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji treści Ofert podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia naruszenia.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 

a. usunięcia zamieszczonej Oferty, jeżeli zawiera ona treści niezgodne z prawem, promujące lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem, naruszające dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu,

b. naruszające chronione prawem majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzące wizerunkowi Serwisu lub nieprawdziwe czy wprowadzające w błąd

c. natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Konta Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy, który narusza Regulamin Serwisu.

 

10. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia określonego w ustępie powyższym, Zalogowanemu Użytkownikowi/Przedsiębiorcy nie przysługuje zwrot ceny za niewykorzystany okres prezentacji Oferty.

11. Usługobiorca, która został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

 

 

VIII. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

 

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika w chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usług w postaci założenia Konta w Serwisie zostaje zawarta:

 

a. przez Przedsiębiorcę – z chwilą opisaną w rdz. IV a ust. 2

b. przez Zalogowanego Użytkownika – z chwilą opisaną w rdz. V ust.1

 

3. Umowa o świadczenie Usług w postaci publikacji Oferty zostaje zawarta:

 

a. przez Przedsiębiorcę - z chwilą opisaną w rdz. IV a ust. 4 (publikacja Oferty po raz pierwszy) bądź w rdz. IV b ust. 2 (przedłużenie i publikacja kolejnych Ofert)

b. przez Zalogowanego Użytkownika - z chwilą opisaną w rdz.V ust.5

 

4. Umowa o świadczenie Usługi „Zleć znalezienie nieruchomości” zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą opisaną w rdz. VI ust. 4.

5. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna:

 

a. z akceptacją Regulaminu,

b. ze zgodą na wysyłanie przez Usługodawcę drogą elektroniczną informacji (komunikatów technicznych i organizacyjnych), w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi,

c. ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

d. ze zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt..pokaż e-mail Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 

6. Umowa dotycząca założenia Konta podstawowego lub Konta dla agencji nieruchomości i deweloperów zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Poszczególne umowy o świadczenie Usługi publikacji Ofert w Serwisie są zawierane na czas określony. Usługi reklamowe w postaci wyświetleń banerów reklamowych lub innych reklam graficznych są zawierane na czas określony lub ustaloną ilość wyświetleń.

8. W przypadku wypowiedzenia umowy o publikację Ofert w Serwisie dla Konta podstawowego lub Konta dla agencji nieruchomości i deweloperów obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia kolejnego, pełnego, 30 dniowego okresu rozliczeniowego od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy przez Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcę może nastąpić poprzez wysłanie listu poleconego na adres: GRM MEDIA z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 45, 10-079 Olsztyn lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt..pokaż e-mail Na prośbę Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy, Usługodawca niezwłocznie usunie zamieszczone przez niego Oferty z Serwisu.

9. Przepis powyższego ustępu nie narusza uprawnienia Usługodawcy do natychmiastowego rozwiązania umowy i usunięcia Konta Zalogowanego Użytkownika/Przedsiębiorcy z przyczyn wskazanych w rdz. VII ust. 5. W takim przypadku Zalogowanemu użytkownikowi/Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu pozostałych kwot nie wykorzystanych na publikację ofert.

10. W przypadkach gdy Zalogowany Użytkownik, który korzysta z Usługi odpłatnego publikowania Ofert ma status Konsumenta, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od jej zawarcia.

11. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od jej zawarcia.

12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie na piśmie przesłanym pocztą bądź za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt..pokaż e-mail Konsument może (nie jest to obowiązkowe) skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod tym adresem: http://pgnk.pl/strona2

13. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o prezentację Oferty po rozpoczęciu wykonywania Usługi, które na wyraźne żądanie Konsumenta nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

 

 

 

IX. Odpowiedzialność.

 

1. Zalogowany Użytkownik/Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które zamieszcza w Serwisie, w tym za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w Ofercie.

2. Zalogowany Użytkownik/Przedsiębiorca oświadcza, iż:

 

a. Przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych treści, w tym w szczególności ze zdjęć bądź też przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja), obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet

b. Umieszczając w Serwisie dane osobowe osób trzecich (w tym ich imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), posiada wymagane prawem zezwolenie lub zgodę tych osób.

c. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, wszelkie czynności w ramach Serwisu dokonują osoby umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a. jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorców spowodowane korzystaniem z Serwisu,

b. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

c. szkody poniesione przez Usługobiorców a spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, wejściem w posiadanie haseł Usługobiorców przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.

 

4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści w innych serwisach i na FanPagu Serwisu na Facebooku, w tym także w celach reklamowych.

5. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za skutki sprzecznego z Regulaminem sposobu korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za:

 

a. treść zamieszczanych Ofert oraz treści zawarte w odnośnikach do innych stron internetowych,

b. jakość oferowanych nieruchomości,

c. brak zainteresowania przedmiotem Oferty,

d. realizację obowiązków Usługobiorców wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,

e. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków oraz innych instytucji lub urządzeń niezależnych,

f. brak zdolności tj. prawa lub upoważnienia do sprzedaży lub najmu nieruchomości będącej przedmiotem Oferty,

g. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,

h. przebieg dalszych kontaktów między Usługobiorcami, będących wynikiem publikacji w Serwisie Oferty oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

 

6. Wszelkie informacje, w tym Oferty znajdujące w Serwisie publikowane są wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Serwisie następuje na wyłączne ryzyko Usługobiorcy.

7. W przypadku nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej przez Użytkownika bądź Przedsiębiorcę spowodowanego awarią serwisu, problemem z serwerami firmy hostingowej lub innymi usterka technicznymi , bądź w przypadku błędnej prezentacji Oferty, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do odpowiedniej części opłaty wniesionej przez Użytkownika/Przedsiębiorcę za publikację Ofert.

8. Postanowienia wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie mają zastosowania wobec Konsumentów.

 

 

 

X. Ochrona prywatności

 

1. W związku z uczestnictwem w Serwisie, w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Usługobiorców, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby dane osobowe nie weszły w posiadanie osób trzecich, lecz nie odpowiada za ich dostanie się w niepowołane ręce na skutek tzw. włamań komputerowych. Ponadto Usługodawca informuje, że technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy gromadzonych i przesyłanych informacji.

2. Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług.

3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług, jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy. Zgoda taka jest wyrażana po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, odbiorcach danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz może być w każdym czasie odwołana.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

5. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

6. Usługodawca i jego partnerzy biznesowi, za których działanie odpowiada jak za swoje własne, nie ujawnią nikomu danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu, chyba że będzie to wynikiem żądań podmiotów, które mają prawo do otrzymania tych danych od Usługodawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Usługobiorca udostępnia swoje dane osobowe w procesie rejestracji bądź przed skorzystaniem z niektórych usług Serwisu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

9. Usługodawca zbiera od Usługobiorcy i przetwarza następujące dane osobowe:

 

- nazwę (firmę), imiona i nazwiska

- numery NIP, REGON, KRS

- numer licencji pośrednika

- adres zamieszkania/adres prowadzonej działalności gospodarczej

- numer telefonu/faksu

- adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej (e-mail)

 

10. Usługobiorca ma w każdej chwili prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich modyfikowania, uzupełniania i usuwania.

11. Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

13. Żądanie usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Usługodawcę, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Usługobiorcę z korzystania z Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

14. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP komputerów, z których Zalogowany Użytkownik/Przedsiębiorca dodał swoje Oferty. Mogą one są być przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu.

 

 

 

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji Usług w czasie ich trwania.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

 

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamację należy w formie elektronicznej przesłać na adres: kontakt..pokaż e-mail

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Usługobiorcę do wskazówek udzielanych Usługobiorcom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Usługobiorcy utworzone w Serwisie, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. Ponadto Usługodawca może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Serwisu.

 

 

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich wprowadzenia do Regulaminu i opublikowania.

3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca jest obowiązany powstrzymać się od korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu.

5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

 

 

 

Polityka prywatności

 

ogłoszenia nieruchomości komercyjne oferty

 

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis PGNK.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

 

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis PGNK.pl problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie PGNK.pl.

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Serwis PGNK.pl deklaruje:

- zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;

 

- zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;

 

- zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;

 

- zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

 

 

Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

- zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

 

- zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

 

- przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,

 

- zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Pliki cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer usługodawcy i zapisywana na dysku twardym komputera, z którego korzysta urzytkownik. Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub mogą być one odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników internetu. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.

 

Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane przede wszystkim do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

 

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt..pokaż e-mail

 

 

portale nieruchomości komercyjne PGNK.pl